Privacy statement Senza Tea Company

 

Over ons privacybeleid
Senza Tea Company respecteert jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
 
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Senza Tea Company.
 
In dit privacybeleid kun je lezen:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij je persoonsgegevens verwerken
 • hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren
 • met wie wij je persoonsgegevens delen
 • hoe je persoonsgegevens worden beschermd
 • de rechten waarover je als betrokkene beschikt
 • ons gebruik van cookies
 • hoe je contact met ons op kunt nemen

Dit privacybeleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.senzatea.nl. Je ziet in het document altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 5 juli 2018.

Verzamelen van persoonsgegevens
Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Basisgegevens zoals voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel
 • Contactgegevens zoals e-mailadres, postadres en telefoonnummer
 • Gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres
 • Gegevens betreffende je bezoek aan onze website
 • Persoonsgegevens die je ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie
 • Alle overige op jou betrekking hebbende persoonsgegevens die je ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat je deze aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling op onze website. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister of door gebruik te maken van andere openbare bronnen. 

Doel van de gegevensverwerking
Wij kunnen je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen
 • Voor marketing doeleinden, zoals digitale nieuwsbrieven
 • Voor sollicitatie doeleinden
 • Voor het genereren van statistieken om het gebruik van onze website en webshop te verbeteren

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Jouw toestemming

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren; deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw persoonlijke gegevens.

Delen van gegevens
In sommige gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens ook delen met derden, zoals:

 • Derden die relevant zijn voor onze dienstverlening, zoals logistieke partners, payment processors en website hosting partijen.
 • Derden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals toezichthouders en andere instanties.
 • Overige samenwerkingspartners, zoals bedrijven aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten (zoals digital advertising of direct mailings) uitbesteden.

Jouw persoonsgegevens worden alleen met bovenstaande derde partijen gedeeld ten behoeve van de in dit privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden met wie wij persoonsgegevens delen zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Senza Tea Company is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden.

Beveiliging
Senza Tea Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
 
Inzagerecht
Dit betekent dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verzameld hebben. Je kunt dit verzoek bij ons indienen.
 
Rectificatierecht
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken te laten aanpassen indien deze onjuist of onvolledig zijn. Je kunt dit verzoek bij ons indienen.

Recht op verwijdering
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken te verwijderen. Je kunt dit verzoek bij ons indienen.
 
Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken te beperken. Je kunt dit verzoek bij ons indienen.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die wij (laten) verwerken te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Ook heb je het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Je kunt dit verzoek bij ons indienen.

Recht om bezwaar te maken tegen profiling
Je hebt het recht om niet aan profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via de contactgegevens onderaan dit document.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Gebruik van Cookies
Senza Tea Co. maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt Senza Tea Co. bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

De website maakt gebruik van Google Analytics cookies om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics wordt gebruikt onder vier voorwaarden. (1) Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. (2) De statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. (3) Het Analytics account van Senza Tea Co. is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Contactgegevens
Mocht je nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via:

Senza Tea Company
Verrijn Stuartweg 22-D
1112 AX Diemen
Nederland
T +31 (0) 85 401 6274
E info@senzatea.nl