Algemene voorwaarden Senza Tea Company

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Leverancier: Senza Tea Company te Amsterdam;

b. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de leverancier een overeenkomst van koop, huur c.q. bruikleen is aangegaan met betrekking tot de levering van producten en/of diensten.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomsten.

2. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de leverancier zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Aanbiedingen van de leverancier kunnen slechts integraal en zonder afwijkingen worden aanvaard.

4. De overeenkomst tussen wederpartij en leverancier komt pas tot stand door de schriftelijke bevestiging van de leverancier van de opdracht.

5. De huur c.q. huurkoop c.q. bruikleen van dispensers en andere artikelen gaat in op de datum die is bepaald in de daartoe strekkende overeenkomst(en) tussen de leverancier en de wederpartij en wordt aangegaan voor de daarin genoemde periode.

Artikel 4: Prijs

1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in de overeenkomsten exclusief de kosten van vervoer, verzekeringen, installatie en eventuele heffingen.

2. De verzendkosten bedragen €6,- per bestelling bij orders tot €150,-. Orders boven €150,- worden franco verzonden.

3. De prijs die de leverancier voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

Artikel 5: Prijswijzigingen

De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van grondstoffen, door derden te leveren artikelen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 6: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de wederpartij de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals ter zake van al dan niet specifiek ingekochte machines of grondstoffen.

3. De wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen.

4. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente met een minimum van €100,-.

Artikel 7: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

1. Opgegeven termijnen waarbinnen dispensers en aanverwante artikelen ter beschikking dienen te worden gesteld, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, terwijl uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan tevens op overeenkomstige wijze gefactureerd worden.

3. Indien het niet mogelijk blijkt, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, te leveren, behoudt de leverancier zich, nadat hij de wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld, en de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de dispensers, het servies en aanverwante artikelen op risico van de wederpartij op te slaan. Na een tijdsverloop van twee weken nadat de wederpartij in gebreke is gesteld, is de leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs te voldoen onverlet.

4. Aflevering servies, dispensers en de aanverwante artikelen geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de bestemming c.q. losplaats c.q. locatie waar de artikelen geplaatst dienen te worden.

5. Tevens dient de wederpartij er voor te zorgen dat de plaats van bestemming in voldoende mate toegankelijk is voor de leverancier, met inbegrip van haar personeel of hulppersonen, machines en werktuigen.

6. Het is de wederpartij in geen geval toegestaan de gehuurde c.q. in bruikleen gezette artikelen te verplaatsen of daaraan iets te wijzigen. Kosten die hieruit voortvloeien zullen in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

7. Alle onkosten welke door de leverancier worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. De wederpartij zal met betrekking tot de gehuurde of in bruikleen gezette artikelen slechts de van de leverancier afkomstige ingrediënten en nevenartikelen gebruiken.

9. Indien de huur c.q. bruikleenovereenkomst afloopt, wordt beëindigd of wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd de dispensers, servies en aanverwante terstond terug te nemen.

10. De wederpartij is verplicht er zorg voor te dragen, dat de verhuurde en/of in bruikleen gegeven automaten en andere zaken bij terugname daarvan in de staat verkeren waarin de wederpartij deze heeft ontvangen behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik.

11. De wederpartij dient als een goed huisvader met de automaten en aanverwante artikelen om te gaan.

12. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de wederpartij geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de wederpartij al wat heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden.

Artikel 8: Onderzoek bij aflevering; reclames

1. De wederpartij is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering.

2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4. De prestatie van de leverancier geldt voorts in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

5. Indien de wederpartij bij aflevering zichtbare gebreken constateert, dienen deze op de ontvangstbon c.q. pakbon te worden vermeld, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging binnen 24 uur hiervan aan de leverancier.

6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De leverancier dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken. Indien retourzending van artikelen noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de leverancier indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd, tenzij de vervanging het gevolg is van feiten of omstandigheden die de wederpartij moeten worden toegerekend.

7. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hiervoor bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de leverancier en op een door haar te bepalen wijze, indien de reclame door hem gegrond is verklaard.

8. Indien artikelen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

9. In geval van terechte reclame zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 9: Overmacht

1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat wederpartij de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.

4. Indien zich met betrekking tot de geleverde artikelen kennelijke gebreken voordoen die reeds op het moment van aflevering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de leverancier zich de artikelen kosteloos te vervangen.

5. De leverancier staat in voor de normale kwaliteit en deugdelijkheid van geleverde artikelen.

6. Zo door de leverancier geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

7. De wederpartij verliest diens rechten jegens de leverancier en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de leverancier tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover vorenbedoelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de leverancier of handleidingen e.d. strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij.

Artikel 11: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 12: Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de wederpartij en de leverancier dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de leverancier haar hoofdzetel heeft, onverminderd de bevoegdheid van de leverancier om desgewenst de op grond van de Wet bevoegde rechter te adiëren

Artikel 13: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht.